Ukoliko su fajlovi arhivskog materijala manji od 20MB mogu se poslati mejlom, a ako su veći, mi preporučujemo wetransfer (https://wetransfer.com)
Saglasna/Saglasan sam da Videomedeja kao organizator i producent Vremeplova, javno objavi materijal iz prijave kao i da ga postavi na svojim internet platformama i društvenim mrežama u skladu sa svojim dizajnom i konceptom. To se takođe odnosi i na tekst, video i fotografije poslate na email koji je za to odredila Videomedeja. Slanjem ove prijave prihvatam navedene uslove i garantujem za tačnost unetih podataka.
Uslovi o autorskim pravima: • Podnosilac prijave garantuje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da je jedini i isključivi nosilac autorskih prava (moralnih i imovinskih) arhivskog materijala koji je dostavljen Organizatoru putem Prijave na Konkurs, kao i da isti arhivski materijal ni na koji način ne povređuju bilo koja prava trećih lica. • Podnošenjem Prijave na Konkurs, podnosilac Prijave prihvata sve odredbe propisane ovim Pravilnikom i daje svoju bezuslovnu i neopozivu saglasnost Organizatoru da dostavljeni arhivski materijal koristi i objavljuje na način predviđen ovim Pravilnikom o ustupanju autorskih prava. • Podnosilac Prijave prihvata da prijavljeni arhivski materijal ostaje u arhivi Festivala Vremeplov i da arhivski materijal može biti korišćen u različitim formama ( štampanim, elektronskim, u videu, na filmu, u različitim medijima isl.) • Podnosilac prijave prihvata da prenese celokupno autorsko pravo i na Organizatora kako u celini tako i na svim pojedinim delovima arhivskog materijala koji prijavljuje na Konkurs, a u svrhu i korišćenje jedino u projektu Vremeplov. • Podnosilac prijave ovlašćuje tim festivala VREMEPLOV tj. Organizatora da može vršiti bilo kakve izmene (dopunjavanja, brisanja, optimizaciju ili prilagođavanja) na predmetu autorskog prava tj. na prijavljenom arhivskom materijalu, kao i da ga može neograničeno distribuirati bez novčane nadoknade kao i da može arhivski materijal ekonomski eksploatisati, bez daljeg pitanja, saglasnosti ili nadoknade Podnosiocu Prijave, a isključivo u kontekstu projekta Vremeplov. • Podnosilac prijave daje dozvolu Organizatorima Vremeplova da arhivski materijal, bez naknade, mogu da reprodukuju, objave i/ili izlože u razIičitim medijima u okviru Festivala Vremeplov, kao i da njihov arhivski materijal objave na internetu. • Organizator zadržava pravo da arhivski materijal koji je predmet ovog Konkursa koristi van teritorije Republike Srbije bez bilo kakvog prostornog ograničenja i vremenskog ograničenja. • Organizator izložbe ne preuzima odgovornost za bilo kakvu zloupotrebu autorskih prava. • Dozvoljeno je da autor Vremeplova ili Organizator prijavljeni arhivski materijal doteruje, prepravlja, kroji elektronski ili na neki drugi način radi nastajanja novog Autorskog dela pravljenog za potrebe projekta Vremeplov. • Bilo kakva korekcija koja bude urađena na Prijavljenom arhivskom materijalu smatraće se Autorskim delom Autora Vremeplova i u daljem tekstu će se zvati: Novonastali Foto-Video materijal. • Novonastali Foto-Video materijal nastaje od arhivskog materijala koje je Podnosilac prijave poslao i te Novonastali foto-video materijal postaje isključivo vlasništvo Organizatora tj. Autora projekta Vremeplov, koga u ovom slučaju pravno štiti Organizator.