Saglasna/Saglasan sam da Videomedeja kao organizator i producent Vremeplova, javno objavi snimljen materijal kao i da ga postavi na svojim internet platformama i društvenim mrežama u skladu sa svojim dizajnom i konceptom. Slanjem ove prijave prihvatam navedene uslove i garantujem za tačnost unetih podataka.
Uslovi o autorskim pravima: • Podnošenjem Prijave na Konkurs, podnosilac Prijave prihvata sve odredbe propisane ovim Pravilnikom i daje svoju bezuslovnu i neopozivu saglasnost Organizatoru da snimljeni audio-vizuelni materijal koristi i objavljuje na način predviđen ovim Pravilnikom o ustupanju autorskih prava. • Podnosilac Prijave prihvata da snimljeni audio-vizuelni materijal ostaje u arhivi Festivala Vremeplov i da audio-vizuelni materijal može biti korišćen u različitim formama ( štampanim, elektronskim, u videu, na filmu, u različitim medijima isl.) • Podnosilac prijave prihvata da prenese celokupno autorsko pravo i na Organizatora kako u celini tako i na svim pojedinim delovima snimljenog audio-vizuelnog materijala, a u svrhu i korišćenje jedino u projektu Vremeplov. • Podnosilac prijave ovlašćuje tim festivala VREMEPLOV tj. Organizatora da može vršiti bilo kakve izmene (dopunjavanja, brisanja, optimizaciju ili prilagođavanja) na predmetu autorskog prava tj. na snimljenom audio-vizuelnom materijalu, kao i da ga može neograničeno distribuirati bez novčane nadoknade kao i da može audio-vizuelni materijal ekonomski eksploatisati, bez daljeg pitanja, saglasnosti ili nadoknade Podnosiocu Prijave, a isključivo u kontekstu projekta Vremeplov. • Podnosilac prijave daje dozvolu Organizatorima Vremeplova da audio-vizuelni materijal, bez naknade, mogu da reprodukuju, objave i/ili izlože u razIičitim medijima u okviru Festivala Vremeplov, kao i da njihov audio-vizuelni materijal objave na internetu. • Organizator zadržava pravo da audio-vizuelni materijal koji je predmet ovog Konkursa koristi van teritorije Republike Srbije bez bilo kakvog prostornog ograničenja i vremenskog ograničenja. • Dozvoljeno je da autor Vremeplova ili Organizator snimljeni audio-vizuelni materijal doteruje, prepravlja, kroji elektronski ili na neki drugi način radi nastajanja novog Autorskog dela pravljenog za potrebe projekta Vremeplov. • Bilo kakva korekcija koja bude urađena na snimljenom audio-vizuelnom materijalu smatraće se Autorskim delom Autora Vremeplova i u daljem tekstu će se zvati: Novonastali Foto-Video materijal. • Novonastali Foto-Video materijal nastaje od audio-vizuelnog materijala koje je Podnosilac prijave snimio i taj Novonastali foto-video materijal postaje isključivo vlasništvo Organizatora tj. Autora projekta Vremeplov, koga u ovom slučaju pravno štiti Organizator.