You are currently viewing Dimensions

Sandra Eber

Dimensions, 5:40 min, B&W, Stereo, Canada, 2016

Sandra Eber je eksperimentalna animatorka. Stekavši visoko obrazovanje iz antropologije i niže iz računarstva, uživala je u bogatoj karijeri kao softverski programer. Trenutno predaje na programu filmske animacije na Filmskoj školi Mel Hoppenheime u Montrealu.

Dimenzije se sastoje od kružnih pokreta velikog X predmeta do permutacije koja samo naizgled menja njene oblike i pokrete. Ove varijacije se odražavaju na beskonačnu složenost nastalu iz jednostavnog elementa i aludiraju na jezgro koje je sveobuhvatno i na kome se zasnivaju svi obrasci.