You are currently viewing Extrapolate

Johan Rijpma

Extrapolate, 2 min, B&W, Stereo, Netherlands/Japan, 2016

U ovoj ručno crtanoj animaciji na liniji je izvršena ekstrapolacija preko mreže (grid). Kada linija prekoračuje granice mreže, proces se takođe širi i odražava na svoje okruženje. S druge strane, svake granice ekstrapolacija pokreta uzrokuje deformaciju na sistematski, ali spekulativan način. Jednostavna animacija van svake opservacije.